Obsługa procesów kadrowych

Image Not Found

Harmonogramowanie czasu pracy

Obszerny moduł umożliwiający utworzenie harmonogramów pracy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz na kontraktach, także w przypadku rozbicia pracy między różne stanowiska czy miejsca pracy. Uwzględnia preferencje pracownika w zakresie godzin i dni niedostępności, także w ujęciu cyklicznym, sugerowane godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Moduł zawiera szereg reguł związanych z planowaniem czasu pracy, wynikających z prawa pracy czy szczególnych wymagań danych jednostek organizacyjnych  (na przykład medycznych, aptek). Stosowanie reguł jest edytowalne w zakresie dat obowiązywania, zakresu pracowników czy jednostek organizacyjnych. Widok wydruku harmonogramu jest dostosowany do zapotrzebowania danej jednostki.

Ewidencja czasu pracy

Moduł pozwala na śledzenie i uzupełnianie ewidencji czasu pracy. Możliwe jest dodanie dodatkowych przypomnień (na przykład na koniec miesiąca) oraz miejsca na dodatkowe informacje, jeśli istnieje potrzeba zapisywania również czynności, które wykonał pracownik. Moduł ma możliwość integracji z terminalem rejestrującym wejścia i wyjścia pracowników w miejscu pracy. W przypadku zmian w grafiku, są one widoczne dla pracownika oraz nanoszone na ewidencję. Dla rozliczenia czasu pracy możliwe jest wprowadzenie ścieżek akceptacji oraz przygotowanie potrzebnych raportów (na przykład dla kontroli limitu nadgodzin).

Nadgodziny i odbiory

Moduł umożliwia pracownikowi złożenie wniosku o godziny nadliczbowe. System może uwzględniać różne typy rozliczenia, między innymi czas wolny na wniosek pracownika, wypłata, dzień wolny do odbioru. Pula nadgodzin nieodebranych jest aktualizowana na bieżąco, na podstawie ewidencji czasu pracy. Wnioski mogą być edytowane, anulowane oraz składane bezpośrednio przez przełożonego. Każdy wniosek przechodzi przez proces akceptacji, a informacje o rozliczeniu są widoczne dla wszystkich zainteresowanych stron, co ułatwia komunikację w obrębie przedsiębiorstwa.

Urlopy

Platforma Alfresco umożliwia pracownikowi składanie wniosków o urlop, zgodnie z kategoriami zapisanymi w kodeksie pracy. Kontrolowany jest limit wynikający ze stanów urlopowych, a także można przypisać odpowiednią ścieżkę akceptacji i skonfigurować integrację z systemem kadrowo – płacowym. Moduł umożliwia także pobieranie danych z delegacji, edycję i anulowanie wniosku, wprowadzanie urlopu do planu urlopowego czy widok kalendarza urlopów dla pracowników i przełożonych.

Nieobecności

Moduł umożliwia pracownikom i przełożonym na dodawanie nieobecności pracownika różnego rodzaju, między innymi chorobowe (pobieranie L4 z ZUS), zwolnienie na dziecko czy zwolnienie ze świadczenia pracy. System wysyła powiadomienia z informacją o koniecznych do wypełnienia wniosków do ZUS. Istnieje możliwość konfiguracji automatycznego uruchamiania procesu nieobecności, który jest wyzwalany za pomocą SMS wysyłany przez pracownika na wskazany do tego celu numer telefonu Klienta.

Raporty kadrowe

Platforma Alfresco, na podstawie danych prowadzonych do modułów kadrowych Alfresco, umożliwia generowanie raportów, które ułatwiają kontrolowanie prawidłowości rozliczeń z pracownikiem oraz wspomagają osobom zarządzającym kontrolę kosztów. Przykładowe raporty możliwe do wygenerowania: rozliczenie godzin pracy, przepracowane godziny z podziałem na jednostki, wypełnianie ewidencji, stany urlopowe, koszty nadgodzin, braki kadrowe. Podczas wdrożenia raporty są dostosowywane do zapotrzebowania Klienta.

Obsługa pasków wynagrodzeń

Obsługa pasków polega na udostępnieniu pracownikom poprzez Alfresco raportów, zawierających ich dane płacowe z systemów kadrowo – płacowych. Parametry raportu można dostosować do zapotrzebowania Klienta, a widok wydruku zbliżyć do dotychczas używanych szablonów. Widok rejestru dla przełożonego zawiera również możliwość filtrowania danych.